Com comprar?

El procés de compra

els usuaris podran veure tots els productes del portal i una vegada registrats, podran comprar-los mitjançant l'ús d'una cistella virtual, on l'usuari afegirà aquells productes que li interessin. El procés consistirà a clicar en el botó ‘Afegir a la cistella’ o similar.

Quan l'usuari decideixi que ja compta amb tots els productes o serveis que desitja adquirir podrà iniciar la tramitació de la comanda, ja siguin amb l'opció ‘Veure Cistella’ o similar, on podrà comprovar els productes o serveis continguts o amb l'opció de ‘Passar per Caixa’ o similar on podrà ja veure el total de la compra realitzada, els impostos associats, així com els costos de transport, si n'hi hagués.

Posteriorment l'usuari tindrà l'opció de triar entre diferents possibilitats de pagament i finalment realitzar el pagament segons la passarel·la triada, confirmant en pantalla la informació de la comanda i enviant un correu electrònic a l'adreça de l'usuari per a així confirmar l'operació.

Es pot pagar mitjançant els següents sistemes:

Bizum
Paypal
Targeta bancària (Paypal)
Transferència bancària

El preu dels productes estarà expressat en euros i inclouran l'impost sobre el Valor Afegit (IVA).

En el cas del pagament mitjançant targeta visa o de dèbit, el titular de la web no té accés a les dades bancàries vinculades al compte de l'usuari que utilitzi per a la realització d'aquest pagament. El titular de la web no coneix ni registra aquestes dades en cap moment de tota l'operació de pagament.

Finalitzat el procés de compra, l'usuari rebrà en l'adreça de correu electrònic subministrada anteriorment durant el procés de registre un resum de la compra realitzada detallant la data, la relació de productes o serveis, el preu, la forma d'enviament i el número de comanda.

El procés de compra

El titular de la web s'obliga a enviar els productes o serveis contractats dins de l'àrea coneguda com a Espanya Peninsular. No s'enviarà fora d'aquest territori establert.

És possible de la compra de determinats productes o serveis estigui subjecta a despeses d'enviament. Aquestes despeses d'enviament quedaran reflectits de manera clara abans de realitzar el pagament.

El titular de la web cuidarà que l'enviament arribi al destinatari en perfectes condicions.

El titular de la web no pot fer-se càrrec de possibles demores en el lliurament del producte o servei contractat, a causa de causes no imputables al titular de la web o per casos de força major o de caràcter fortuït.

El lliurament del producte o servei es pot lliurar en el domicili que l'usuari triï. El titular de la web no assumirà cap responsabilitat en cas que aquest producte o servei no es pugui lliurar a causa de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l'usuari a aquest efecte.

Si el destinatari del producte o servei no es trobés a casa en el moment del lliurament s'acordarà amb l'empresa de transport un nou lliurament en el domicili del destinatari o en una nova adreça. Transcorreguts 7 dies hàbils des de l'últim intent de lliurament, sense que la comanda s'hagi pogut lliurar, aquest serà retornat al seu origen. Això comportarà l'extinció del contracte establert, alliberant les parts.

Existeix, si l'usuari ho desitja, la possibilitat de recollir en botiga el producte o servei contractat.

Dret de desistiment

Segons estipula l'article 102 d) del Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el comprador disposa d'un termini de 14 dies naturals després de la recepció del producte per a exercir el seu dret de desistiment sense haver de justificar raons o tenir cap sanció.

L'usuari (comprador) haurà de contactar amb el titular de la web i manifestar la seva intenció d'exercir el seu dret al desistiment dins del termini estimat i procedir a la devolució del producte segons les formes que per a tal procés acordin.

El titular de la web reemborsarà totes les sumes pagades per l'usuari. No obstant això, l'usuari assumirà el cost de la devolució del producte.

Una vegada realitzada la devolució, el titular de la web comprovarà que els productes o serveis retornats es troben en perfecte estat i procedirà a l'abonament de les quantitats en un termini màxim de 14 dies naturals. Si un producte no compta amb el seu embalatge original, podrà sofrir una depreciació.